To Be Assigned

To Be Assigned-13
lednu 2007 stanou součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB), rozhodnutí ECB/2006/21 ze dne 15.

lednu 2007 stanou součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB), rozhodnutí ECB/2006/21 ze dne 15.prosince 2006 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (1 ) stanoví s účinkem od 1.line EH92-527-1 for the purposes of Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC4 and Commission Regulation (EC) No 65/2004 of 14 January 2004 establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms5. linie EH92-527-1 by měl být přiřazen jednoznačný identifikační kód pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES4 a nařízení Komise (ES) č. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy5.

Při neexistenci právoplatného odůvodnění brání článek 52 Smlouvy o EHS (později článek 52 Smlouvy o ES, nyní po změně článek 43 ES) a článek 58 Smlouvy o EHS (později článek 58 Smlouvy o ES, nyní článek 48 ES) uplatňování daňových právních předpisů členského státu, jež v rámci oceňování nekótovaných podílů v kapitálové společnosti za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, mají za následek přiznání vyšší hodnoty podílu této společnosti na základním kapitálu osobní společnosti usazené v jiném členském státě než jejímu podílu v osobní společnosti v dotčeném členském státě, avšak pouze tehdy, pokud jí takový podíl umožňuje vykonávat určitý vliv na rozhodování osobní společnosti usazené v jiném členském státě a určovat její činnost. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1 ) se výnosy z doplňkových dávek v odvětví mléka a mléčných výrobků považují za „účelově vázané příjmy“, které jsou odváděny do rozpočtu Společenství a v případě opětovného použití se použijí výhradně na financování výdajů z EZZF nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy (1 ) qualifies the proceeds flowing from the application of the additional levy in the dairy sector as 'assigned revenue' which has to be paid to the Community budget and, in the event of reuse, has to be used exclusively to finance expenditure under the EAGF or the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). First plea in law, alleging that the CST disregarded the interest of the service and of the post, and infringed Articles 2 and 47 of the Conditions of employment of other servants of the European Union and the obligation to state reasons, insofar as the CST held in paragraph 62 of the judgment under appeal that ‘before an agency dismisses a member of staff employed under a contract of indefinite duration on the ground that the tasks to which that member of staff was assigned have been cancelled or transferred to another body, the agency concerned is under an obligation to consider whether the person concerned can be reassigned to another post already in existence or soon to be created, in particular, following the attribution of new responsibilities to the agency concerned’.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nerespektování pojmů zájem služby a pracovní místo, jakož i článků 2 a 47 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a povinnosti odůvodnění Soudem pro veřejnou službu, když tento soud v bodě 62 napadeného rozsudku rozhodl, že „dříve, než agentura propustí zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou z důvodu, že úkoly, které mu byly přiděleny, byly zrušeny nebo přesunuty na jiný subjekt, má dotyčná agentura povinnost přezkoumat, zda dotyčná osoba nemůže být přeřazena na jiné stávající pracovní místo nebo na pracovní místo, které má být brzy vytvořeno na základě přidělení nových pravomocí dotyčné agentuře“.

Bearing in mind that authorisation to place in service is independent of the operation of a vehicle by an RU or the maintenance of the vehicle by an ECM, and that Directive 2004/49/EC relates to the operation (use) and maintenance of vehicles, the ECM may be assigned either before or after a vehicle has been authorised to be placed in service, but always before it is registered in the national vehicle register (ECM is a mandatory field in the NVR) and before it is actually placed in service or used on the network. contingent assigned to an EU crisis management operation, and in particular the privileges and immunities they enjoy, shall be governed by the agreement on the status of the mission (the status agreement) concluded between the EU and the State in which the operation is being conducted, provided that: (a) the United States shall be afforded an opportunity to examine the status agreement prior to deciding whether or not to participate in the operation and (b) if no status agreement has been concluded at the time it is needed for examination, the Parties shall consult and agree on an appropriate alternative arrangement concerning the status of the U. contingent prior to its deployment, without prejudice to the EU’s overall responsibility for concluding host country arrangements on the status of EU personnel and units.

Amounts relating to all new or renewable agreements which come into force after 1 January of the year in question will be assigned to heading 40 02 41 02 — Reserves/Differentiated appropriations (compulsory expenditure).

Všechny částky týkající se dohod a protokolů, které jsou v platnosti k 1.Subjekty pověřené řízením podpory je možné identifikovat i na základě výše uvedeného regionálního zákona v zemědělských oborových organizacích považovaných za nejreprezentativnější na území Lombardie, které mají širokou členskou základnu na celém území regionu a disponují rozsáhlou sítí provozních středisek v různých pododvětvích lombardského zemědělského a zemědělsko-potravinářského odvětví.The Norwegian authorities estimate that very few Norwegian banks will fall within risk class 1, a number of banks will fall within risk class 2, and the majority of banks will be assigned to risk class 3 (around three quarters of all Norwegian banks).Požadované lidské zdroje budou přiděleny na nové úkoly, které budou nařízením Rady svěřeny Komisi a které budou sestávat z provádění hloubkových metodických inspekcí v členských státech při současném zvýšení četnosti pravidelných návštěv.Beyond these operational tasks, the corresponding responsibilities for adopting security measures, reporting, publishing, monitoring, information, organising specific VIS and SIS II related trainings, implementing pilot schemes upon specific and precise request of the Commission and monitoring of research will be assigned to the Agency.lednu daného rozpočtového roku, budou přiřazeny do okruhu 40 02 41 02 – Rezervy/Rozlišené položky (povinné výdaje).Jako prioritní budou rovněž považovány projekty, které jsou zaměřeny na řešení problému nezaměstnanosti mládeže a/nebo na podněcování mobility mladých nezaměstnaných lidí a jejich aktivní účasti ve společnosti.This is a passive predicate, which might be what is confusing you.Passive means that your subject (I) did not do the action, but had the action done to it.In view of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union and their respective national central banks (NCBs) joining the European System of Central Banks (ESCB) on 1 January 2007, Decision ECB/2006/21 of 15 December 2006 on the national central banks’ percentage shares in the key for subscription to the European Central Bank’s capital (1 ) establishes with effect from 1 January 2007 the new weightings assigned to the each NCB that will be a member of the ESCB on 1 January 2007 in the key for subscription to the European Central Bank’s (ECB’s) expanded capital.S ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii a s ohledem na skutečnost, že se jejich národní centrální banky k 1.

SHOW COMMENTS

Comments To Be Assigned

The Latest from ecotext2.ru ©